Terms & conditions

versie 1.0 – februari 2019

1. Overwegingen

 1. Welkom bij onze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dit document is belangrijk en is van invloed op uw rechten. Neem deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en onze privacy- en cookie policy en andere voorwaarden waarnaar in dit document wordt verwezen, daarom nauwkeurig door.
 2. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform (www.tabanaa.com), waarop TABANAA de mogelijkheid biedt om zorgvriendelijke vakantiekamers bij hotelketens, B&B’s, vakantiehuizen of organisaties die op een andere wijze logies verstrekken, te boeken, waarbij hotel-/vakantiegasten met een lichte zorgvraag extra zorgverlening (bv. hulp bij aankleden, lichte verpleegkundige zorg, medicatie toedienen, etc.), verleend door een zorgbutler, kunnen genieten.
 3. Het Platform dient dus in essentie voor: (i) het weergeven van een aanbod aan zorgvriendelijke hotel-/vakantiekamers (ii) het doorzenden van reserveringen aan het betreffende hotel, B&B, vakantiehuis of organisatie die op een andere wijze logies verstrekt, (iii) de bevestiging van de doorzending aan hotel-/vakantiegasten en (iv) de promotie van zorgbutlers.
 4. Deze diensten (hierna, de “Diensten”) worden georganiseerd door TABANAA, Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0690.615.551 (“TABANAA”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”).
 5. De Eindgebruiker verklaart door zijn/haar gebruik van het Platform expliciet akkoord te gaan met (i) deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en (ii) de privacy- en cookie policy van TABANAA en bevestigt daarnaast zijn/haar volledig begrip hiervan. Door te registreren op het Platform en het gebruik van het Platform gaat u een bindend contract aan met TABANAA.
 6. Naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de privacy- en cookie policy en om het even welke voorwaarden waarmee u instemt, wordt gezamenlijk verwezen als de “overeenkomsten”. U erkent dat u de overeenkomsten gelezen en begrepen heeft, dat u deze overeenkomsten aanvaardt, en dat u instemt erdoor gebonden te zijn. Als u niet instemt met de overeenkomsten (of ze niet kan naleven), dan kan u het Platform niet gebruiken. Indien u dus niet akkoord gaat, gelieve het Platform dan niet te gebruiken of u erop te registreren.

2. Definities

 1. “Eindgebruiker” ( “U” of “Uw”) betekent een persoon die door TABANAA is geautoriseerd om gebruik te maken van en toegang te verkrijgen tot het Platform, en aan wie een uniek account of een aanvullende identificator is toegekend;
 2. “Platform” verwijst naar het platform (www.tabanaa.com) waartoe de Eindgebruiker(s) toegang verkrijgen in het kader van hun beroep op de Diensten aangeboden door TABANAA.

3. Algemene gebruiksvoorwaarden

 1. Om het Platform te gebruiken, toegang te krijgen tot de inhoud en een beroep te kunnen doen op de Diensten van TABANAA, moet u (1) de wettelijke leeftijd hebben bereikt om op rechtsgeldige wijze uw toestemming te verlenen dan wel de instemming hebben van uw ouder of voogd wat betreft de overeenkomsten, (2) bekwaam zijn om een bindend contract met ons aan te gaan en niet door om het even welke toepasselijke wetten verhinderd zijn om dat te doen en (3) woonachtig zijn in een land waar het Platform en de Diensten beschikbaar zijn. U belooft tevens dat alle registratie-informatie die u op het Platform indient waar, nauwkeurig en volledig is, en dat u instemt om dit altijd zo te houden.
 2. U mag het Platform niet gebruiken als u niet de wettelijke leeftijd bereikt heeft om uw rechtsgeldige toestemming te kunnen geven of op een andere manier handelingsonbekwaam bent, tenzij u hiertoe specifieke toestemming heeft gekregen van uw wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Met inachtneming van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt de Eindgebruiker toegestaan om het Platform te gebruiken voor de Diensten van TABANAA. U mag het Platform gebruiken op een mobiele telefoon, tablet, computer of ander toestel dat u bezit. Het betreft hier een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar of sublicentieerbaar recht om het Platform te gebruiken.
 4. TABANAA is gemachtigd om u berichten te sturen via GSM, telefoon, e-mail of per post, met betrekking tot het gebruik van het Platform. Indien u feedback of suggesties geeft met betrekking tot het Platform, mag TABANAA deze informatie gebruiken zonder enige verplichting naar u toe.
 5. Elke Eindgebruiker dient over een bestaand en actueel account te beschikken om het Platform te kunnen gebruiken. De Eindgebruiker verschaft TABANAA tijdig alle nodige en juiste informatie, en zorgt ervoor dat deze informatie up-to-date blijft. De Eindgebruiker zal geen valse of foutieve informatie verstrekken aan TABANAA over zijn/haar identiteit of zijn/haar identiteit op een andere wijze verkeerdelijk voorstellen. TABANAA zal de persoonsgegevens van de Eindgebruikers enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor TABANAA deze gegevens tot haar beschikking heeft, en op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de privacy- en cookie policy.
 6. Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount. De Eindgebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten op diens account en voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van diens wachtwoord en alle aanvullende identificerende informatie die nodig is voor het gebruik van het Platform. De Eindgebruiker mag zijn accountgegevens niet delen met andere Eindgebruikers. De Eindgebruiker moet TABANAA onmiddellijk informeren als hij op de hoogte is van een verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van diens wachtwoord of van enig ander ongeoorloofd gebruik van de accountinformatie van de Eindgebruiker.
 7. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord op het Platform. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren raakt of gestolen wordt, of als u gelooft dat derde partijen niet gemachtigde toegang hadden op uw account, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk.
 8. Indien u het Platform gebruikt vanop een toestel en/of platform van een derde, bent u eveneens gebonden door de algemene gebruiksvoorwaarden van die derde bij het gebruik van het Platform. U bevestigt dat u kennisgenomen hebt van dergelijke algemene gebruiksvoorwaarden en dat u deze eveneens aanvaardt. Indien zulks niet het geval is, wordt u niet toegestaan het Platform te gebruiken.
 9. Het Platform waarop de Diensten aangeboden worden, is geïntegreerd met toepassingen, websites en diensten van derden (‘toepassingen van derden’) om inhoud, producten en/of diensten voor u beschikbaar te maken. Het Platform laat u toe om inhoud afkomstig van derde partijen te zien, er toegang tot te krijgen en deze te gebruiken.
 10. Deze toepassingen van derden hebben mogelijk hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookie policies en uw gebruik van deze toepassingen van derden wordt beheerd door en valt onder dergelijke algemene voorwaarden en privacy- en cookie policies. U begrijpt en stemt ermee in dat TABANAA het gedrag, de kenmerken of de inhoud van om het even welke toepassing van derden niet onderschrijft of er niet verantwoordelijk voor is, noch voor om het even welke transactie die u mogelijk aangaat met de provider van dergelijke toepassingen van derden. TABANAA is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid, veiligheid, bruikbaarheid of geschiktheid van inhoud afkomstig van derde partijen, noch met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die daarmee verbonden zijn.
 11. TABANAA is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor reclame, promoties, campagnes, producten, diensten of andere elementen die inbegrepen zijn in inhoud afkomstig van derde partijen. Interactie met derde partijen en inhoud die daarvan afkomstig is, gebeurt op eigen initiatief, risico en verantwoordelijkheid. TABANAA is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (de inhoud van) communicatie tussen Eindgebruikers en derde partijen. Eventuele klachten met betrekking tot de inhoud afkomstig van derde partijen, wordt rechtsreeks aan de betrokken derde partij(en) gericht.

4. Verboden gebruik van het platform

 1. Bij het gebruik van het Platform gelden de volgende verbodsbepalingen (op niet-exhaustieve wijze):
  1. Het is de Eindgebruiker verboden het Platform of een onderdeel hiervan, op welke wijze dan ook, te kopiëren, herverdelen, verhuren, leasen, verkopen, overdragen, toewijzen, in sublicentie geven, deassembleren, reverse-engineeren of decompileren of op andere manier om het even welk gebruik te maken van het Platform of de inhoud die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de overeenkomsten of onder toepasselijke wetgeving, of die op andere manier een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals copyright) m.bt. het Platform of de inhoud of om het even welk deel ervan;
  2. De Eindgebruiker zal geen handeling uitvoeren met de bedoeling om het Platform te schaden door middel van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of items van destructieve aard;
  3. De Eindgebruiker zal het Platform niet gebruiken op een wijze die schade zou kunnen berokkenen aan een persoon of anderszins een persoon kan schaden, belasteren, misbruiken, lastigvallen of bedreigen of derden aanmoedigen om dit te doen;
  4. De Eindgebruiker zal het Platform niet gebruiken op een wijze of voor enig doel dat indruist tegen een wet of andere regelgeving, of voor een doorgifte van gegevens dat onwettig, lasterlijk, intimiderend, invasief of schadelijk is of kan zijn voor de privacy van derden, of virussen bevat, of indruist of kan indruisen tegen de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van TABANAA, haar licentiegevers of andere individuen of entiteiten.
 2. De Eindgebruiker zal geen toegang proberen te verkrijgen tot voorbehouden of afgeschermde onderdelen van het Platform, waartoe zij geen uitdrukkelijke toegang verkreeg.

5. Garantie, vrijwaring en verplichtingen

 1. TABANAA zal redelijke inspanningen leveren om het Platform operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. TABANAA behoudt zich het recht voor om periodiek en om het even wanneer, met of zonder kennisgeving, functies en kenmerken van het Platform tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid naar u toe, voor enige onderbreking, wijziging of stopzetting van het Platform of van om het even welke functie of kenmerk daarvan.
 2. TABANAA streeft ernaar de best mogelijke service aan te bieden, maar u begrijpt en stemt ermee in dat het Platform ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ wordt aangeboden, zonder uitdrukkelijke of veronderstelde garantie of voorwaarde van om het even welke aard. U gebruikt het Platform op eigen risico. Noch TABANAA noch om het even welke eigenaar van inhoud geeft garanties dat het Platform vrij is van malware of andere schadelijke onderdelen.
 3. Daarnaast geeft TABANAA geen vertegenwoordiging, noch geeft het garanties, onderschrijvingen, of aanvaardt het verantwoordelijkheid voor om het even welke toepassingen van derden (of voor de inhoud daarvan), gebruikersinhoud of om het even welk ander product of service die wordt aangeprezen of aangeboden door een derde partij op of door het Platform of om het even welke gelinkte website, of in om het even welke banner of andere reclame voorgesteld. TABANAA verbindt zich op geen enkele manier met betrekking tot de juistheid, accuraatheid en waarachtigheid van de afbeeldingen en informatie afkomstig van derde partijen (Hotels, B&B’s, vakantiehuizen, e.d.m.) die weergegeven wordt op het Platform.
 4. U begrijpt en stemt ermee in dat TABANAA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor om het even welke transactie tussen u en derde providers van toepassingen van derden of producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt op of via het Platform. Zoals met om het even welke aankoop van een product of service door om het even welk medium of in om het even welke omgeving, moet u uw eigen oordeel volgen en voorzichtig zijn waar gepast. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, die door u van TABANAA is verkregen, zal wat dit betreft garantie leveren in naam van TABANAA.
 5. Sommige aspecten van dit onderdeel zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde jurisdicties, indien verboden door toepasselijke wetgeving. Het voorgaande doet geen afbreuk aan uw consumentenrechten.
 6. U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaardt dat TABANAA geen verplichting heeft om het Platform te behouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om alle of om het even welke specifieke inhoud te leveren door het Platform. TABANAA en/of de eigenaars van om het even welke inhoud kunnen van tijd tot tijd dergelijke inhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, in de mate dat dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.
 7. Voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke regelgeving, wijst TABANAA alle garanties (zowel expliciet als impliciet) met betrekking tot producten van derde partijen, waaronder, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid voor een welbepaald doel, af. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, geeft TABANAA geen enkele vrijwaring of garantie:
  1. met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, waarheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van het Platform en de daarmee verweven content; en
  2. dat
   1. het gebruik van het Platform ononderbroken of foutloos is of werkt in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens,
   2. het Platform voldoet aan de eisen of verwachtingen van de Eindgebruiker,
   3. opgeslagen gegevens accuraat of betrouwbaar zijn of dat opgeslagen gegevens niet verloren (kunnen) gaan of beschadigd geraken,
   4. fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd, of
   5. het Platform vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
 8. Zonder het voorgaande te beperken, en voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is TABANAA niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen servicestoringen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie of andere systemen buiten de redelijke controle van TABANAA. De Eindgebruiker kan over andere wettelijke rechten beschikken. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de duur van alle wettelijk verplichte garanties, indien van toepassing, in elk geval beperkt tot de wettelijke garantieperiode.

6. Aansprakelijkheid en beperkingen

 1. Voor zover en in de mate toegestaan door toepasselijke wetgeving, is de maximale aansprakelijkheid van TABANAA voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, hetzij contractueel of buitencontractueel, beperkt tot de werkelijk geleden directe schade.
 2. De Eindgebruiker aanvaardt dat als één van haar handelingen, met opzet verricht en in strijd met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de werking van het Platform verstoren of het Platform beschadigen, zij TABANAA integraal dient te vergoeden voor alle kosten om de getroffen systemen te herstellen, alsook voor alle geleden schade, zowel direct als indirect (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, omzet, verlies van klanten en goodwill) die TABANAA heeft geleden als gevolg van dergelijke handelingen, minstens dient zij TABANAA te vrijwaren voor en tegen alle verliezen, onkosten en alle mogelijke schadevergoedingen van om het even welke aard, die voortvloeien uit dergelijke handelingen.
 3. TABANAA is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming of een vertraging bij de nakoming van haar verbintenissen jegens de Eindgebruiker in geval dit direct of indirect te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil en waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft (“Overmacht”), waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stakingen, stroomstoringen of stroomuitval of downtime die wordt veroorzaakt door de energieleverancier of het energienetwerk of de externe infrastructuur, aanvallen van hackers, rellen, opstanden, terroristische aanslagen, oorlog, branden, overstroming, storm, explosies, aardbevingen, natuurrampen, regeringsmaatregelen, arbeidsomstandigheden of enige andere oorzaak waarover TABANAA redelijkerwijs geen controle heeft.
 4. U stemt ermee in dat, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve middel voor om het even welk probleem of ontevredenheid met het Platform bestaat uit het verwijderen van uw account en om te stoppen met het gebruik van het Platform. Aangezien TABANAA geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor toepassingen van derden of de inhoud daarvan, en aangezien uw relatie met dergelijke toepassingen van derden beheerd kan zijn door afzonderlijke overeenkomsten met dergelijke derde partijen, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, is uw enige en exclusieve middel, in verband met TABANAA, voor om het even welk probleem of ontevredenheid met toepassingen van derden of de inhoud daarvan, het verwijderen van uw account en/of het stoppen van het gebruik van het Platform en/of van dergelijke toepassingen van derden.

7. Persoonsgegevens

 1. TABANAA zal passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens van Eindgebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerkingen en tegen (toevallig) verlies of schade. Onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden verwijst het begrip ‘persoonsgegevens’ naar: elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna, de ‘betrokkene’). Een natuurlijke persoon wordt geacht identificeerbaar te zijn, als hij of zij direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 2. ‘Bijzondere categorieën van persoonsgegevens’ die in het kader van de Diensten van TABANAA verwerkt worden, zijn: gegevens m.b.t. de gezondheid(stoestand) van de betrokkene.
 3. TABANAA zal de geldende wet- en regelgeving naleven met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’).
 4. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze privacy policy.

8. Wijzigingen aan de overeenkomsten

 1. TABANAA kan naargelang het geval naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten. Wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals naargelang de omstandigheden gepast is. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezette gebruik van het Platform nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen nauwkeurig leest. Als u onder de nieuwe versie van de overeenkomst niet verder gebruik wilt maken van het Platform, kunt u de overeenkomst teniet doen door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: privacy@tabanaa.com.

9. Deelbaarheid

 1. De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele Algemene Gebruiksvoorwaarden met zich mee brengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal de betrokken bepaling van rechtswege vervangen (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van TABANAA benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aantasten. Als een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverminderd gelden en afdwingbaar.
 2. Voor zover uitdrukkelijke of impliciete beperkingen niet toegestaan zijn door toepasselijke wetgeving, blijven deze uitdrukkelijke of impliciete beperkingen geldig en afdwingbaar in de mate en voor zover zij toegestaan zijn door deze toepasselijke wetgeving.

10. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomsten blijven van toepassing totdat deze door u of TABANAA beëindigd worden. TABANAA kan de overeenkomsten beëindigen of uw toegang tot het Platform om het even wanneer opschorten, inclusief in het geval van uw feitelijk dan wel vermeend niet-gemachtigd gebruik van de het Platform en/of inhoud, of van niet-naleving van de overeenkomsten. Als u of TABANAA de overeenkomsten beëindigt, of als TABANAA uw toegang tot het Platform opschort, stemt u ermee in dat TABANAA geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zal hebben naar u toe en dat TABANAA geen enkel bedrag dat u reeds betaald heeft, zal terugbetalen, in de ruimste mate zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over hoe u uw account kunt beëindigen, neemt u contact met ons op via: Tabanaa CVBA, Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt . Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. U kunt de overeenkomsten om het even wanneer beëindigen.

11. Slotbepalingen

 1. /De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. TABANAA en de Eindgebruiker zullen zich inzetten om geschillen als gevolg van de Diensten en/of de interpretatie en/of de toepassing van de Algemene voorwaarden in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is alleen de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.
 2. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving. U kunt op tabanaa.comprivacybeleid onze privacyverklaring hiertoe vinden.

12. Contact met ons opnemen

 1. Als u vragen of zorgen heeft aangaande het Platform of de overeenkomsten, neem dan contact op met onze klantenservice via dit e-mailadres: hildegarde.poortmans@tabanaa.com.

TABANAA CVBA
Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt
Belgi
ë